சில சம்பவங்களில் மட்டும் சிலர் மனித உரிமையை பார்க்கின்றனர்: பிரதமர் மோடி சாடல் | PM to attend 28th NHRC Foundation Day programme

மனித உரிமை என்பதை பலர் தங்களது விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு முடிவு செய்கின்றனர், சிலர், சில சம்பவங்களில் மட்டும் மனித உரிமையை…